Cách để trả lời những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh khó nhằn?

Câu 1: What is your biggest weakness? (Điểm yếu lớn nhất của bạn là gì?)

I am extremely impatient. I hope my teammates to collaborate on the assignments. If they fail, my tendency is to stop contacting to them and start doing everything myself. To compensate for my own weakness, I have started to really tell my teammates on exactly what will be expected of them.

(Tôi cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Tôi hy vọng đồng nghiệp hợp tác trong các nhiệm vụ. Nếu họ không làm được, tôi có khuynh hướng ngừng tiếp xúc với họ và tự làm mọi thứ. Để khắc phục, tôi thường nói cho đồng nghiệp biết tôi trông đợi điều gì ở họ).

Câu 2: You took so much time off from work, why do you wish to get a job now? (Bạn ngưng làm việc lâu như vậy, tại sao bạn muốn công việc vào lúc này?)

I really needed to help my family business. But during that time, I really missed working. Fortunately, I kept my skills in the business during those years by consulting for several of my ex-clients.

(Tôi cần phụ giúp công việc buôn bán của gia đình. Nhưng suốt khoảng thời gian đó, tôi thật sự rất nhớ công việc. May thay, tôi vẫn giữ được kỹ năng làm việc thông qua việc tư vấn với những khách hàng cũ).

có độ khó nhất định
Câu 3: What do you view as your risks and disadvantages with the position we are interviewing you for? (Bạn thấy vị trí ứng tuyển này gây rủi ro và bất lợi gì cho bạn?)

The office is far from my house, but there is a very small risk that one might not have the chance to interact with the key decision makers as often as might be ideal. On the other hand, teleconferencing, email, faxing, and having a 24/7 work ethic will go a long way towards bridging the gap.

(Văn phòng xa nhà của tôi, nhưng tỉ lệ nhân viên không tiếp cận được với những người đưa ra quyết định là rất nhỏ. Mặt khác, những công nghệ như email, fax, hội nghị từ xa và sự sẵn sàng làm việc 24/7 sẽ giúp thu hẹp khoảng cách).

Câu 4: After earning years of experience in your field, you would be willing to start at an entry-level position just to get your foot in the door here? (Bạn có nhiều kinh nghiệm ở lĩnh vực của mình, bạn chấp nhận bắt đầu từ vị trí thấp chỉ để được làm việc ở đây?)

We need to take a step backward to move our career forward. Starting in an entry-level role would allow me to learn your business from the ground up. My previous position is so different than yours that I would like the opportunity to start over again in this position. The salary cut will be well worth it.

(Chúng ta cần lùi lại một bước để có thể tiến xa hơn. Bắt đầu ở một vị trí thấp giúp tôi học hỏi từ những điều cơ bản. Công việc trước đây có nhiều điểm khác biệt với công việc này đủ để khiến tôi thích thú để bắt đầu lại. Thu nhập không thành vấn đề)

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *